Tehniliste abivahendite taotlemine

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET MUUDATUSTEST ABIVAHENDITE SÜSTEEMIS

Merlin Veinberg, sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste üksuse abivahendite nõunik:

Uuest aastast hakkab abivahendite soodustingimustel taotlemist ja eraldamist korraldama sotsiaalkindlustusamet.

Alates 1. jaanuarist 2016 leiab sotsiaalkindlustusameti (SKA) kodulehelt ajakohastatud abivahendite loetelu, milles määratakse kindlaks abivahendi kasutusaeg ning see, kas abivahendit saab osta või üürida. Loetelus on ära toodud abivahendite maksimaalne hulk aastate või kuude arvestuses ning soodustuse piirmäär, mille ulatuses riik tasu maksmise üle võtab. Lisaks leiab kodulehelt ka abivahendi taotluse vormi.

Õigust sotsiaalsüsteemist abivahendi saamisele peab kinnitama arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning isikliku abivahendi kaart (IAK). Uusi kaarte ning nende duplikaate hakkab 1. jaanuarist 2016 väljastama SKA, taotluse saab esitada posti või e-posti teel, aga ka klienditeenindustes. Abivahendeid, mis on vajalikud isikule töötamiseks töökohal, saab taotleda töötukassast.

Muutub ka eelarve jagunemise põhimõte – uuest aastast ei jagune abivahendite eelarve enam maakonna kaupa, vaid on üleriigiline. See tähendab, et abivahendi taotleja võib pöörduda abivahendi soetamiseks ükskõik millisesse Eesti abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse, kellel on SKA-ga kehtiv raamleping.

Teatud abivahendeid on võimalik edaspidi vaid üürida, mõningate abivahendite puhul tekib nii teenusepakkujale kui ka kasutajale kohustus abivahendit regulaarselt hooldada. Sellekohast infot jagavad abivahendeid üürivad ettevõtted. Kui üüritavaks määratud abivahendit on vaja mõjuval põhjusel siiski välja osta, tuleb esitada SKA-le taotlus ühekordse loa saamiseks. Taotlusi võetakse vastu digitaalallkirjastatuna e-posti teel, saadetuna allkirjastatuna tavapostiga või klienditeeninduses.

2016. aasta jooksul jääb kehtima paberil arstitõend. Arst peab märkima tõendile abivahendi määruse loetelujärgse nimetuse ja abivahendi ISO koodi. Sama nõue kehtib ka rehabilitatsiooniplaanidele. Edaspidi on kavas tõendite väljastamine digitaliseerida ja suunata vajalik info veebi, samuti jääb alles võimalus pöörduda info ja abi saamiseks SKA klienditeenindusse.

Uue mõistena tulevad abivahendite loetellu aktiivsusgrupid. Ratastooli, alajäsemete proteesi ja kuuldeaparaati välja kirjutades hindab arst või rehabilitatsiooniasutus seda, mis tingimustes ja kui aktiivselt hakkab inimene abivahendit kasutama, selle põhjal määratakse abivahendi aktiivsusgrupp.

Uue korra kohaselt ei toimu enam seniseid nn kallite abivahendite (hind alates 1278,23 eurot) komisjone. Kui arst või rehabilitatsiooniasutus on abivahendi välja kirjutanud, tuleb erimenetluseks esitada taotlus SKA-le, kes menetleb taotlusi 30 kalendripäeva vältel. Kui varasema komisjonide süsteemi puhul võis abivahendi taotlusprotsess kesta mitu kuud, siis nüüd saab isik erimenetluse otsuse 30 kalendripäeva möödudes postiga kontaktaadressile.

Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud on võimalik end abivahendeid pakkuvas ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA inimesele posti teel järjekorra saabumise teate. Peale teate saamist peab inimene pöörduma 60 päeva jooksul endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa saadud järjekorra teate, isikut tõendava dokumendi, isikliku abivahendi kaardi ja arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani. Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.

Infot abivahendite süsteemi kohta, IAK ja erimenetluste kohta saab aadressil

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee,

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/toovoimereform

või infotelefonil 16106.