Mootorsõidukijuhi tervisetõend.

JUHILUBADE tervisetõendi vormistamise soovi korral on vajalik teada järgmisi punkte:
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud.

Tervisekontrolli tingimused ja kord
§ 7. Tervisekontrolli tegija
(1) A-, AM-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, T-kategooria traktori ja liikurmasina, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtide, trammijuhtide ja juhtimisõiguse taotlejate ning mootorsõidukijuhtide õpetajate tervisekontrolli teeb perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon. Kaitseväes võib tervisekontrolli teha eriarstiabi tegevusloa alusel tegutsev arst. [RT I, 14.07.2020, 17 – jõust. 17.07.2020]
§ 9. Tervisekontrolli tegemine
(1) Juhil peavad tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument, juhtimise ajal alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms) ja obstruktiivse uneapnoe sündroomi ravis kasutatava meditsiiniseadme kasutamist tõendav eriarsti kinnitus. [RT I, 16.06.2015, 7 – jõust. 19.06.2015]

(2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab juht tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel sätestatud tervisedeklaratsiooni. [RT I, 21.10.2014, 9 – jõust. 24.10.2014]
(21) Juhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli käigus täidetavas tervisedeklaratsioonis täidetakse andmeväljad käesolevas määruses sätestatud tervisenõuete kohta. [RT I, 14.07.2020, 17 – jõust. 17.07.2020]